Turgay Kanarya

Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi

29 Mart 2019

TALEBİMİZ

İstanbul Bağımsız Mali Müşavirler Grubu
Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi talebidir

Sayın yetkili           
        Beyanname verilme tarihi ile ilgili uzatma talebimizi geri çevirmeden sürekli olumlu yanıt veren Maliye Bakanlığı  yetkililerine teşekkür ediyoruz.Mesleki gelişmelerin süre uzatma talebimizde süreklilik yaratması Maliye Bakanlığı nezdinde de biz Meslek mensupları nezdinde de rahatsızlık oluşturduğuna tanıklık etmekteyiz.Bu süreklilik  "Beyanname verme ve ödeme" sürelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
       Sürekli uzatılmak zorunda kalınan Vergi Beyannamelerinin verilme ve  ödenme sürelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi halinde,  kanımızca beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması işlemine (Doğal afet ve benzer mücbir sebepler dışında) artık ihtiyaç kalmayacaktır. Yeni düzenlemenin  Muhasebe ve Denetim mesleğine katkı sunacağına , finansal raporlamaya esas verilerin daha sağlıklı oluşmasına ve doğru vergilemenin yapılmasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz..
CEVAP
Kayıtlı yazınızda vergi beyannamelerinin beyan ve ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi talebinde bulunmuş olduğunuz anlaşılmış olup öneriniz, ilerde yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edilmiştir.
SONUÇ
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/115
Konusu: 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin
verilme sürelerinin uzatılması
Tarihi : 29/03/2019
Sayısı : VUK-115 / 2019-5
1. Giriş:
Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019
tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni
bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması:
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi
amacıyla zaman zaman beyanname verme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna
kadar uzatılmaktadır. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin
uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme
süreleri uzatılmıştır.
Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi
Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi
kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi,
Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi
Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle
ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.
Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri
aşağıdaki gibi olacaktır.
Beyanname Türü Beyanname verilme
zamanı
Ödeme zamanı
Muhtasar Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın
26’sı
Damga Vergisi Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın
26’sı
Katma Değer Vergisi Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın
26’sı
Yıllık Gelir Vergisi (Basit
Usul)
Şubat Ayının son günü Şubat Ayının son
günü
Yıllık Gelir Vergisi Mart Ayının son günü Mart Ayının son
günü
Kurumlar Vergisi Nisan Ayının son günü Nisan Ayının son
günü
Geçici Vergi 1. Dönem 17 Mayıs 17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem 17 Ağustos 17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem 17 Kasım 17 Kasım
Geçici Vergi 4. Dönem 17 Şubat 17 Şubat
Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme
sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı
tabidir.
Duyurulur.